PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
Onze scriba is: Mw. W. Hoogland-Feenstra De Stobberoeier 7 8567 KB Oudemirdum tel. 0514-571787 E-mail: pkn-ons8@hotmail.com Voorzitter kerkenraad: Dhr. L. Westra Liemerige Wei 8, 8567 HM Oudemirdum Tel. 0514-581667 E-mail: lucas.westra@betonpleats.nl Kosters: De Fontein: contactpersoon H. Smink, De Flechtreed 45, tel. 571801 E-mail: h.smink4@ziggo.nl De Hoekstien: J. Luinenburg-v.d. Bij, Lyklamawei 8, Nijemirdum, tel. 571394 De Haven: J. Boschma, Beuckenswijkstraat 1, 8565 GM SONDEL, tel. 603404 en G. Hoekstra, Krúspaed 2, 8565 GR SONDEL, tel. 604928 Beheer/administrateur: P. Rienstra, Lyklamawei 39, Nijemirdum, tel. 571652 E-mail: paulrien@hotmail.com Lidmaatschap/aanvraag voorkeurlidmaatschap: H. Tollenaar, Lege Leane 8, 8567 LJ OUDEMIRDUM, E-mail: h.tollenaar@home.nl Inlichtingen kerkhoven: J. Breimer, Stiendollen 7, Oudemirdum, tel. 571397 Belangrijke banknummers: NL23RABO0305035347 PKN gemeente ONS, inzake kerkrentmeesters NL55RABO0305204424 PKN gemeente ONS, inzake diaconie NL50RABO0305263102 PKN gemeente ONS, inzake missionaire werkgroep NL61RABO0144748371 PKN gemeete ONS banknummer voor collectemunten Voor inlichtingen en/of huur van de kerkelijke gebouwen: Oudemirdum: J. Breimer, tel. 571397 Nijemirdum: Y. Wiersma, tel 571557 Sondel: K. Bergsma, tel. 854075 Geboorte, huwelijk en overlijden: Veel gemeenteleden sturen bij geboorte, huwelijk of overlijden een kaart aan de wijkouderling of dominee. Dit stellen wij zeer op prijs. Zou u er in voorkomende gevallen ook aan willen denken de kerkenraad op de hoogte te brengen van geboorte, huwelijk of overlijden? Graag een kaartje aan onze scriba, dan kan er vervolgens een bericht worden afgekondigd of in de nieuwsbrief en in het kerkblad. Bloemengroet: Voor aan-/afmeldingen over het wegbrengen van de bloemen op zondag, kunt u contact opnemen met: Sondel: Marten Hendrik Hospes, tel. 06-48178832 en Gosse v.d. Meer, tel. 561730 Nijemirdum: Grietsje Rienstra, tel. 571866 Oudemirdum: Jolly Stegenga-Ruiter, tel. 571852 Elke week kunt u de kopij voor de nieuwsbrief inleveren voor donderdag 18.00 uur bij: Rommy Walinga, tel. 604990 E-mail: nieuwsbriefons@gmail.com Brechtsje Bokma tel. 572049 E-mail: nieuwsbriefons@gmail.com Siety de Jong, tel. 572081 E-mail: nieuwsbriefons@gmail.com Contactadres/webmaster www.pkn-ons.nl Tineke Zuidema, tel. 604211 of 06-13478285 E-mail: tinekezuidema1@home.nl Redactie O.N.S.-blad. Brechtsje Bokma, Akkerman Omrin 11, Nijemirdum tel. 572049 h.bokma@ziggo.nl Sjoukje Kramer-Rienstra Wissebuurt 12, Nijemirdum tel. 571785 sjoukje.kerk@ziggo.nl Ruurdtje Pietersma Jac. Boomsmastr.25-B, Sondel tel. 604361 f.pietersma@ziggo.nl Inleveren kopij (het liefst per mail): Jeugdblad: Ruurdtje Pietersma Overige artikelen: Brechtsje Bokma en Sjoukje Kramer Contactpersoon: Wilt u her kerkblad ontvangen/opzeggen; bel of mail dan naar Douwe Kuipers. Tel.: 572002, E-mail: d.kuipers19@hetnet.nl Postadres voor verspreiding buiten ONS: Wijzigingen inzake versturen kerkblad graag doorgeven aan: P. Strikwerda, Lege Leane 26, Oudemirdum, tel. 0514-571659 Abonnementsgeld ONS-blad is: € 12,50. U wordt verzocht dit bedrag in september over te maken. Dit wordt in het blad vermeld.