PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
Het college van kerkrentmeesters. Het college van kerkrentmeesters (CVK) bestaat  uit 8 leden. Het college heeft als taak het beheren van geld en goederen in onze kerkgemeenschap. Deze taak voert men uit aan de hand van een meerjaren beleidsplan. Het meest in het oog springen de taken ten aanzien van het financiële beheer, het personele beheer en het beheer van gebouwen en goederen. Samenstelling van het college: D.J. Wortman, voorzitter Oudemirdum 571957 djwortman1972@gmail.com M. Breimer – Groenhof,secretaris Oudemirdum 571397      mbreimer@oarsnet.nl H. Smink, financiën Oudemirdum 571801      h.smink4@ziggo.nl B. Pietersma   Nijemirdum 571955      b.pietersma@hetnet.nl Y. Wiersma Nijemirdum 571557     ymetinekew@hotmail.com H. Eppinga Oudemirdum 571669 info@dekstationgaasterland.nl K. Haringsma Sondel 604804 rats.ma@hotmail.com K. Bergsma Sondel 854075 klaas-bergsma@ziggo.nl Onder verantwoordelijkheid van het CVK voeren de volgende personen belangrijke taken uit: P. Rienstra, administrateur Nijemirdum 571652    paulrien@hotmail.com I. Rienstra-Keulen, collectemunten   Nijemirdum    571652 D. Kuipers, kerkblad Oudemirdum  572002 d.kuipers19@hetnet.nl H. Tollenaar  ledenadministratie Oudemirdum  571505 h.tollenaar@home.nl J. Breimer      kerkhof De Fontein Oudemirdum  571397 jbreimer@oarsnet.nl J. Eppinga      kerkhof De Haven Sondel 602784 Het financieel beheer: Het grootste deel van de benodigde geldmiddelen verkrijgt onze kerkgemeenschap uit de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden. Het CVK stelt jaarlijks een begroting op voor het komende jaar alsmede een resultaatrekening over het afgelopen jaar, waarmee verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde financiële beleid. Met deze informatie wordt jaarlijks in de maand januari de actie Kerkbalans gehouden, waarbij aan de gemeenteleden wordt gevraagd om hun financiële bijdrage voor dat jaar vast te stellen. De resultaten van deze actie zijn van groot belang voor onze kerkgemeenschap om financieel gezond te kunnen blijven. Indien de financiële situatie daarom vraagt stelt het CVK  zo nodig voor om passende maatregelen te nemen. Grafiek begroting 2018. Vergelijking begroting versus jaarrekening 2017. Collectemunten ANBI-status Het CVK heeft met instemming van de kerkenraad tarieven vastgesteld voor het gebruik van de gebouwen bij vergaderingen, huwelijk, begrafenissen enz. enz. Huur kerkelijke gebouwen en andere kerkelijke vergoedingen Het personele beheer: Hoewel een groot deel van de werkzaamheden in onze kerkgemeenschap door vrijwilligers wordt uitgevoerd, zijn er echter ook medewerkers in dienst. Onze gemeente treedt op als werkgever voor  twee predikanten, verschillende organisten, en een kostersechtpaar. Het CVK regelt voor deze werknemers alle zaken die met het werkgeverschap verband houden. Klik hier voor het schoonmaakrooster van het Lokaal Sondel 2018. Het beheer van gebouwen: Onze gemeente heeft de volgende gebouwen als eigendom: a. drie kerkgebouwen: De Haven te Sondel, De Hoekstien te Nijemirdum en De Fontein te Oudemirdum b. twee woningen, die dienst doen als pastorie.  De Stobberoeier 7 te Oudemirdum; Lyklamawei 13 te Nijemirdum c. een vergaderlokaliteit te Sondel ( It Lokaal). De grond waarop dit gebouw staat is van de burgerlijke gemeente. Het CVK draagt zorg voor het beheer hiervan en regelt zaken als gebruik, onderhoud en verzekering.  Voor het onderhoud van deze gebouwen is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. Het beheer van landerijen en begraafplaatsen: Naast het beheer van gebouwen vraagt ook het beheer van grond de aandacht van het CVK. Onze gemeente is eigenaar van 3.06.8 ha verpacht land. Rondom De Haven te Sondel en De Fontein liggen begraafplaatsen. Bij De Fontein is ook een urnenmuur. Het onderhoud aan deze begraafplaatsen wordt door derden verricht.