PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
Onze scriba is: Mw. B. Stegenga-Klijnstra tel. 0514-571787 E-mail: pkn.ons.8@gmail.com Voorzitter kerkenraad: Dhr. L. Westra Liemerige Wei 8, 8567 HM Oudemirdum Tel. 0514-581667 E-mail: voorzitter@pkn-ons.nl Kosters: De Fontein: contactpersoon H. Eppinga, Kippenburg 4,8567 HA OUDEMIRDUM tel. 06-51106695 E-mail: info@dekstationgaasterland.nl De Hoekstien: J. Luinenburg-v.d. Bij, Lyklamawei 8, Nijemirdum, tel. 571394 De Haven: J. Boschma, Beuckenswijkstraat 1, 8565 GM SONDEL, tel. 06-53375524 en G. Hoekstra, Krúspaed 2, 8565 GR SONDEL, tel. 604928 Beheer/administrateur: P. Rienstra, Lyklamawei 39, Nijemirdum, tel. 571652 E-mail: paulrien@hotmail.com Lidmaatschap/aanvraag voorkeurlidmaatschap: mw. W. Hoogland-Feenstra, De Stobberoeier 7, 8567 KB OUDEMIRDUM, tel.571787, E-mail: pkn.ons.8@gmail.com Inlichtingen kerkhoven: Oudemirdum: P. Deinum tel.: 06-22500361 E-mail: mts.deinum@comveeweb.nl Sondel: K. Haringsma tel.: 0514-604804 E-mail: rats.ma@hotmail.com (graven) K. Bergsma tel.: 06-51647282 E-mail: klaas-bergsma@ziggo.nl (administratie) Belangrijke banknummers: NL23RABO0305035347 PKN gemeente ONS, inzake kerkrentmeesters NL55RABO0305204424 PKN gemeente ONS, inzake diaconie NL50RABO0305263102 PKN gemeente ONS, inzake missionaire werkgroep NL61RABO0144748371 PKN gemeete ONS banknummer voor collectemunten Voor inlichtingen en/of huur van de kerkelijke gebouwen: Oudemirdum: H. Smink, tel. 06-25346978 Nijemirdum: Y. Wiersma, tel 571557 Sondel: K. Bergsma, tel. 06-51647282 Geboorte, huwelijk en overlijden: Veel gemeenteleden sturen bij geboorte, huwelijk of overlijden een kaart aan de wijkouderling of dominee. Dit stellen wij zeer op prijs. Zou u er in voorkomende gevallen ook aan willen denken de kerkenraad op de hoogte te brengen van geboorte, huwelijk of overlijden? Graag een kaartje aan onze scriba, dan kan er vervolgens een bericht worden afgekondigd of in de nieuwsbrief en in het kerkblad. Bloemengroet: Voor aan-/afmeldingen over het wegbrengen van de bloemen op zondag, kunt u contact opnemen met: Sondel: Marten Hendrik Hospes tel. 06-48178832 Nijemirdum: Brechtsje Bokma tel.: 572049 Oudemirdum: Botsy Stegenga-Klijnstra botsy_klijnstra@hotmail.com Elke week kunt u de kopij voor de nieuwsbrief inleveren voor donderdag 18.00 uur bij: Rommy Walinga, tel. 604990 E-mail: nieuwsbriefons@gmail.com Brechtsje Bokma tel. 572049 E-mail: nieuwsbriefons@gmail.com Siny Kuiper, tel. 06-10098878 E-mail: nieuwsbriefons@gmail.com Contactadres/webmaster www.pkn-ons.nl Tineke Zuidema, tel. 604211 of 06-13478285 E-mail: webmaster@pkn-ons.nl Redactie O.N.S.-blad. Brechtsje Bokma, Akkerman Omrin 11, Nijemirdum tel. 572049 brechtsje.kerk@outlook.com Sjoukje Kramer-Rienstra Wissebuurt 12, Nijemirdum tel. 571785 sjoukje.kerk@online.nl Ruurdtje Pietersma Jac. Boomsmastr.25-B, Sondel tel. 604361 f.pietersma@ziggo.nl Inleveren kopij (het liefst per mail): Jeugdblad: Ruurdtje Pietersma Overige artikelen: Brechtsje Bokma en Sjoukje Kramer Contactpersoon: Wilt u het kerkblad ontvangen/opzeggen; bel of mail dan naar Paul Rienstra Tel.: 571652, E-mail: paulrien@hotmail.com Postadres voor verspreiding buiten ONS: Wijzigingen inzake versturen kerkblad graag doorgeven aan: G. Hendriks, Kerkstraat 11, Oudemirdum, tel.: 0514-571225 Abonnementsgeld ONS-blad is: € 12,50. U wordt verzocht dit bedrag in september over te maken. Dit wordt in het blad vermeld.