PKN ONS
© Copyright PKN ONS 2010.
Privacyverklaring. van de Protestantse Gemeente te Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel Algemeen. De Protestantse Gemeente Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van de kerkorde (ordinantie 4-2) tot geheimhouding verplicht. Waarom slaan wij gegevens op en welke? De gemeente slaat via de landelijke ledenregistratie en via eigen bestanden persoonlijke gegevens op ten behoeve van haar gerechtvaardigde activiteiten. Wij houden de volgende gegevens bij: Voor zover bekend en van toepassing worden de volgende burgerlijke gegevens geregistreerd: naam en voornamen c.q. voorletters; straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres; geboortedatum en -plaats; geslacht; burgerlijke staat met vermelding van de datum van ingang van de huidige burgerlijke staat; alsmede de volgende kerkelijke gegevens: doop, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, respectievelijk kerk respectievelijk parochie, waarbinnen de doop werd bediend; belijdenis van het geloof, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van gemeente respectievelijk kerk, waar belijdenis van het geloof werd gedaan; kerkelijke inzegening van het huwelijk, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de inzegening heeft plaatsgevonden; kerkelijke zegening van een andere levensverbintenis, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de zegening heeft plaatsgevonden, wanneer een kerkenraad besloten heeft van de in ordinantie 5-4 geboden mogelijkheid gebruik te maken; datum van overkomst uit een andere gemeente of uit een andere kerkgemeenschap, met vermelding van de naam van deze gemeente c.q. kerkgemeenschap; gegevens in verband met het einde van het lidmaatschap van de gemeente: datum van vertrek dan wel overschrijving naar een andere gemeente met vermelding van de naam van de nieuwe gemeente, datum van overlijden, datum van vertrek naar het buitenland, datum van overgang naar een andere kerkgemeenschap, datum van onttrekking aan de gemeenschap van de kerk, datum waarop de gemeenschap van betrokkene met gemeente en kerk geacht wordt verbroken te zijn; datum van herstel van de gemeenschap met gemeente en kerk als bedoeld in ordinantie 9-5-6 dan wel ordinantie 10-9-9; de aard van de verbondenheid met de gemeente, onder vermelding van de wijkgemeente waartoe betrokkene behoort. Toegang tot de gegevens. De hierboven genoemde kerkelijk gegevens, aanwezig in de landelijke ledenregistratie, zijn alleen toegankelijk voor de administrateur, de penningmeester en de beide predikanten. Andere kerkelijke functionarissen, zoals de redactie van de nieuwbrief en het kerkblad, de coördinator van het winterwerkprogramma, de ambtsdragers en de secretarissen van kerkelijke commissies. beschikken over kleinere bestanden met alleen adres- en e-mailgegevens. Degenen met toegang tot alle gegevens hebben een verklaring ondertekend t.a.v. hun plicht tot geheimhouding en zorgvuldige omgang met de gegevens. Degenen die over kleinere bestanden beschikken zijn op de hoogte gesteld van hun plicht zorgvuldig met de gegevens om te gaan. Nieuwsbrief, website en Facebook. Wij publiceren wekelijks een nieuwsbrief, die ’s zondags kan worden meegenomen uit de kerk. Voor het vermelden van gegevens rondom ziekte in de nieuwsbrief heeft de gemeente toestemming verkregen van de betrokkene. Ook beschikt de gemeente over een eigen website: www.pkn-ons.nl en een Facebook-pagina. Hierop staat informatie over de gemeente en foto’s van activiteiten uit het verleden. De kerk verwerkt foto’ s van bezoekers van een activiteit om een beeld te geven van de gemeente. Indien een persoon meent dat een foto onterecht wordt getoond kan hij of zij daar een klacht over indienen bij de scriba, mevr. W. Hoogland-Feenstra, e-mail: pkn.ons.8@gmail.com Duur van bewaring. Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren we de gegevens nog twee jaar alvorens deze naar een historisch archief gaan. Soms gelden er wettelijk langere bewaartermijnen. Beveiligingsverklaring. De Protestantse Gemeente te Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel doet haar best zorgvuldig om te gaan met de veiligheid van uw gegevens. Wij verklaren dat wij uw gegevens naar beste kunnen beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Hierbij wordt gebruik gemaakt van adequate maatregelen, op basis van de huidige stand van de techniek en passend bij het type en de gevoeligheid van de persoonsgegevens. Desondanks kan er in de beveiliging van daarvan een zwakke plek voorkomen. Mocht u er één vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen. Klachten. Klachten t.a.v. de verwerking van uw gegevens, kunt u melden bij de scriba, mevr. W. Hoogland-Feenstra, e-mail: pkn.ons.8@gmail.com.